Zajęcia praktyczne - realizacja procedury przetargowej - TEST ZALICZENIOWY ONLINE TEST ZALICZENIOWY - online
Krzysztof Chyb

Zajęcia praktyczne - realizacja procedury przetargowej - TEST ZALICZENIOWY ONLINE TEST ZALICZENIOWY - online

Test na zaliczenie. Zakres tematyczny:

1. Kontrola udzielania zamówień publicznych

2. Sodki Publiczne w systemie zamówień publicznych

3. Przygotowanie procedury zamówienia publicznego

4. Realizacja procedury zamówienia publicznego

Przygotowanie postępowania. Zajęcia praktyczne.
Krzysztof Chyb

Przygotowanie postępowania. Zajęcia praktyczne.

Kurs obejmuje przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wskazane zostaną praktyczne aspekty dot. m. in.:

1. opisu przedmiotu zamówienia

2. Ustalenia wartości zamówienia

3. określenia warunków udziału w postępowaniu

4. określenia kryteriów oceny ofert

5. zawartości treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

6. możliwości zastosowania dialogu technicznego w przypadku trudności z opisem przedmiotu zamówienia,

System kontroli udzielania zamówień publicznych
Krzysztof Chyb

System kontroli udzielania zamówień publicznych

1.Definicja zamówienia publicznego
2.Progi kwotowe w zamówieniach publicznych

  1) Progi bagatelności

  2) Progi wywołujące obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii

                          Europejskiej

3.Audyt zamówień publicznych.
4.Organy kontrolne w systemie zamówień publicznych

  1) Prezes UZP

  2) NIK

  3) RIO

  4) Urzędy Skarbowe

  5) Kontrola wewnętrzna zamawiającego

  6) Organy ścigania

5.Kontrola realizowana przez Prezesa UZP.
6.Kontrola sądowa
7.Kontrola zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybach niekonkurencyjnych.
7.Kontrola wynikająca ze stosowania środków ochrony prawnej.
8.Kontrola wynikająca z orzecznictwa w zakresie naruszenia dyscypliny finansów

  publicznych.

9.     Wyniki kontroli zamówień publicznych – Informacja UZP.