PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 1/2019
Kielce, dnia  2019-05-07


PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 1/2019

dot. organizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od roku akademickiego 2019/2020.
§ 1
Procedura określa zasady wdrożenia, przygotowywania i prowadzenia zajęć dydaktycznych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2
Zajęcia dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone na wszystkich kierunkach wydziału od dnia 1 października 2019 r.
§ 3
 Przygotowywanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Procedurze, Regulaminie studiów WSEPiNM oraz przepisami określonymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, a także w rozdziale 5 zatytułowanym „Kształcenie na odległość” zawartym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
§ 4
Celem niniejszej Procedury jest uregulowanie, wsparcie oraz zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia.
§ 5
    1. Za przygotowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiada upoważniony przez dziekana wydziału nauczyciel akademicki.
    2. Prowadzący zajęcia opracowuje i przygotowuje materiały dydaktyczne w formie elektronicznej w celu wykorzystania przez studentów.
    3. Prowadzący zajęcia weryfikuje osiągane przez studentów efekty uczenia się zgodnie
z przyjętym  „Systemem weryfikacji zdobywania efektów kształcenia  na wydziale” oraz na bieżąco kontroluje postępy w nauce.
    4. Za przygotowanie, udostępnienie i udoskonalanie platformy elektronicznej służącej do zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiada Administrator Sieci Komputerowych WSEPiNM (mgr Marcin Misiak)
    5. Za bieżącą kontrolę realizowanych zajęć odpowiada dziekan wydziału, który wyniki kontroli przedstawia w rocznym sprawozdaniu pracy wydziału.
    6. W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia na odległość mogą być wykorzystywane pomocniczo.
    7. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 50% liczby punktów ECTS przewidzianych w programie studiów.

§ 6
Do zadań Administratora Sieci Komputerowych należy m.in.:
1. Przeprowadzenie szkolenia nauczycieli akademickich i studentów z zakresu obsługi platformy elektronicznej służącej do zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w uzgodnieniu z dziekanem wydziału.
2. Administrowanie i moderowanie platformą elektroniczną, w szczególności zapewnienie dostępu do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami a nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia.
3. Wsparcie techniczne nauczycieli akademickich w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4. Dostarczanie władzom Uczelni (prorektorowi ds. dydaktyki oraz właściwemu dziekanowi) informacji dot. funkcjonowania i jakości prowadzonych zajęć.
§ 7
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane
w dwóch formach:
1. Prowadzone całkowicie on-line (zdalnie, z wykorzystaniem Internetu za wyjątkiem pierwszego i ostatniego spotkania ).
2) Zajęcia mieszane łączące w dowolnych proporcjach tradycyjne metody kształcenia
z zajęciami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 8
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są prowadzone w taki sposób aby występowała komunikacja pomiędzy prowadzącym i uczestnikiem
z zastosowaniem różnych form elektronicznych, a w przypadku zajęć mieszanych także bezpośredni kontakt z nauczycielem.
§ 9
    1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie zwalnia
z konieczności zapewnienia studentom możliwości skorzystania z osobistych konsultacji
z prowadzącym zajęcia w siedzibie Uczelni.
    2. Wykaz terminów konsultacji umieszcza się na platformie elektronicznej.
§ 10
    1. Rozpoczęcie zajęć (pierwsze zajęcia) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zaliczenie końcowe odbywa się w siedzibie Uczelni.
    2. W uzasadnionych przypadkach egzaminy kończące określone zajęcia, za zgodą prorektora ds. dydaktyki, mogą odbywać się poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację.
§ 10
Za zajęcia przyznawane są punkty ECTS zgodnie z programem studiów.
§ 11
Uruchomienie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
    1. W celu uruchomienia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzący przedmiot powinien uzyskać zgodę Dziekana Wydziału.
    2. Prowadzący zajęcia w terminie, co najmniej dwóch miesięcy przed planowanym rozpoczęciem zajęć składa wniosek do dziekana wydziału.
    3. Wniosek winien zawierać:
    a) wskazanie przedmiotu,
    b) określenie grupy studentów objętych tą forma kształcenia,
    c) określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia zajęć,
    d) załączenie zaświadczenia o odbytym szkoleniu lub określenie terminu w którym takie szkolenie odbędzie  (nie później jednak niż przed rozpoczęciem zajęć dołączenie do wniosku stosownego zaświadczenia),
    e) załączenie sylabusy przedmiotu,
    4. Do wniosku należy załączyć sylabus przedmiotu,
    5. Odpowiedzialność za jakość treści merytorycznych prowadzonych zajęć i umieszczanych na platformie elektronicznej spoczywa na prowadzącym.
§ 12
Prowadzenie, zaliczenie i ocenianie w ramach zajęć:
1. Za prowadzenie, moderowanie i weryfikację zajęć opublikowanych na Platformie odpowiadają prowadzący zajęcia.
2. Prowadzącymi e-zajęcia mogą być nauczyciele akademiccy WSEPiNM oraz osoby spoza społeczności akademickiej, które łączy z Uczelnią odpowiednia umowa i zaliczyły szkolenie z prowadzenia e-zajęć.
3. Pracę prowadzących e-zajęcia nadzoruje koordynator dziekan wydziału.
4. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do:
- nadzorowania przebiegu zajęć, w tym monitorowania aktywności i postępów w nauce uczestników,
- komunikacji z uczestnikami w ustalony wcześniej sposób (elektronicznie lub bezpośrednio), - weryfikacji osiągnięcia przez studentów założonych efektów kształcenia, w tym oceny poszczególnych zadań wykonywanych w ramach e-zajęć i/lub wystawienia oceny końcowej z e-zajęć,
- pobrania ocen studentów, wybranych raportów i/lub wyników ankiet przed ustaloną datą zakończenia e-zajęć,
- ustalenia formy i terminów umożliwiających uczestnikom osobisty kontakt.
    5. Do weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów można wykorzystywać narzędzia udostępnione na Platformie.
    6. Po zaliczeniu zajęć studenci wypełniają ankietę oceniającą jakość e-zajęć.
    7. W terminach ustalonych na podstawie wniosku o którym mowa w § 11 pkt.3 następuje zakończenie, a następnie archiwizacja dokumentacji zrealizowanych zajęć.
    8. Dostęp do realizowanych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mają studenci objęci tą formą zgodnie z planem studiów.

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 2 grudnia 2019, 08:41