Przedmioty w semestrze zimowym 2020 - 2021

Course image Gospodarka wybranymi grupami odpadów niebezpiecznych
2020/21 semestr zimowy

Test zaliczeniowy

Gospodarowanie wybranymi grupami odpadów niebezpiecznych

 

Nazwisko i imię studenta:………………………………………..

 

Pod prawidłową odpowiedzią wstaw znak X

1.

Który kod oznacza odpad niebezpieczny?

17 05 03*

17 05 04

 

 

 

 

2.

Czy przekazanie odpadów niebezpiecznych wymaga sporządzenia „karty przekazania odpadów” w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami – BDO?

Nie

Tak

 

 

 

 

3.

Czy transport drogowy odpadów niebezpiecznych powinien spełniać wymogi umowy ADR?

Tak

Nie

 

 

 

 

4.

Czy przeterminowane środki ochrony roślin (odpad niebezpieczny) z tzw. „mogilnika” można składować na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne?

Tak

Nie

 

 

 

 

5.

Czy grunt zanieczyszczony BTEX, WWA, PCB (odpad niebezpieczny) można przekształcać termicznie w spalarni odpadów komunalnych?

Nie

Tak