Konto w systemie elearningu WSEPINM

Student

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami dotyczącymi zakładania konta dla studentów w kursie Wirtualne Otoczenie Edukacyjne. -> Konto studenta

Wykładowca

Zapraszamy do zapominania się z materiałami dla wykładowców w kursie Wirtualne Otoczenie Edukacyjne -> Temat: Dla wykładowców

Strona

  Aktualności

  Komunikat ws. zajęć w dniach 13.03 - 25-02 2020r.

  by Marcin Misiak -

  Ze względu na zawieszenie zajęć dydaktycznych w uczelni od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r.  zostają uruchomione kursy e-learningiowe na platformie e.wseip.edu.pl.

  Kursy są podzielone według wydziałów i kierunków studiów. Zapis na kurs odbywa się po zalogowaniu na platformę e.wseip.edu.pl. Nazwa użytkownika i hasło do strony e.wseip.edu.pl są takie  same jak do euczelnia.wseip.edu.pl.

  Materiały do kursów są aktualnie uzupełniane przez wykładowców.

  Studenci zobowiązani są do zalogowania się i uczestniczenia w kształceniu na odległość.

  Procedura 2/2020

  Z poważaniem

  Marcin Misiak

  Temat graficzny

  by Marcin Misiak -

  Dzień dobry,

  dziś zmieniłem temat graficzny strony e.wseip.edu.pl.

  Wykładowcy w ramach swoich kursów mogą wybrać temat graficzny kursu.

  Z poważaniem

  Marcin Misiak

  Older topics...  Available courses

  Podstawy intensywnej terapii
  Iryna Hotko

  Podstawy intensywnej terapii

  Cele kształcenia

  Zapoznanie z podstawami zagadanień z zakresu:

  Ostrej niewydolności oddechowej – podział, patofizjologia, objawy kliniczne, rozpoznanie, leczenie

  Wentylacji mechanicznej – metody, monitorowanie

  Wstrząsu – patogeneza, leczenie

  Stanów nieprzytomności – wywiad, skala Glasgow, przyczyny , postępowanie

  Anatomia
  Kornelia Niemyska

  Anatomia

  Cele kształcenia

  Zapoznanie studentów z anatomią prawidłową człowieka oraz przygotowanie studenta do interpretowania zjawisk dotyczących morfologii i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych, centralnego układu nerwowego, a także zaopatrujących je naczyń i nerwów, w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.

  Farmakologia
  Małgorzata Piróg

  Farmakologia

  Cele kształcenia:

  Przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej zagadnień farmakologii współczesnej, nauczenie i zapoznanie studentów z działaniem leków z poszczególnych grup farmakologicznych, umiejętność korzystania ze źródeł informacji o lekach oraz prawidłowego postępowania w stosowaniu leków.

  Matematyka_wykład_Ekonomia_II_semestr
  Robert Kowal

  Matematyka_wykład_Ekonomia_II_semestr

  Kurs obejmuje treści wykładowe w semestrze letnim na kierunku Ekonomia na licencjacie.

  Ekonometria
  Robert Kowal

  Ekonometria

  Ekonometria umożliwia wyposażenie absolwenta ekonomii w wiedzę niezbędną do analizy i prognozowania zjawisk ekonomicznych. Daje podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w przedsiębiorstwie działającym w gospodarce rynkowej w warunkach niepewności i ryzyka. Wiedza ta jest oparta na sformalizowanym aparacie narzędziowym wspomaganym komputerem. 

  Metody ekonometryczne umożliwiają empiryczną weryfikację wyprowadzanych w ramach ekonomii matematycznej teoretycznych zależności mikro- i makroekonomicznych. Ekonometria dostarcza ilościowych narzędzi do opisu i przewidywania funkcjonowania układu gospodarczego, stąd jej metody mogą być wykorzystane w innych dyscyplinach ekonomicznych, badaniach rynku oraz w zarządzaniu.


  Wykład monograficzny
  Agnieszka Schmeidel

  Wykład monograficzny

  1. Zakres przedmiotowy rachunkowości zarządczej oraz wymagania stawiane rachunkowi kosztów i wyników -  jego  istota i znaczenie jako podstawowego elementu rachunkowości zarządczej.

  2. Koszty jako przedmiot rachunku - pojęcie, kryteria klasyfikacji kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej i ich pomiar oraz identyfikacja i rozróżnienie wydatku -nakładu-kosztuj.

  3. Układ sprawozdawczy kosztów w sprawozdawczości finansowej innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

  4.  Rodzajowy i kalkulacyjny (podmiotowo-funkcjonalny) układ kosztów w systemie ewidencyjnym jednostki gospodarczej i jego rozliczanie.

  5. Pojęcie, cel, rodzaje i metody kalkulacji kosztów produktów i usług (kalkulacja doliczeniowa zleceniowa i asortymentowa, kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i wielostopniowa) oraz rozliczania produkcji pomocniczej.

  6. Identyfikacja i metody szacowania kosztów stałych i zmiennych. Rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych oraz wielostopniowość rachunku kosztów zmiennych.

  7. Analiza zależności produkcja – koszty  - zysk (BEP).

  Koszty i wyniki w krótkookresowym rachunku decyzyjnym (optymalny program produkcji, rezygnacja produktu ze stratą, produkcja czy kupno, wybór technologii).

  8. Decyzje cenowe – ceny rynkowe i kosztowe (zasady kalkulacji cen na podstawie kosztów,  ustalanie cen z uwzględnieniem elastyczności cenowej popytu). 


  Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji
  Rui SilvaZbigniew Szczepańczyk

  Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji

  Wykłady prof. Rui Silva z Politechniki w Beja (Portugalia)

  • Prof. Rui Silva z Politechniki w Beja (Portugalia) jest jednym z najwybitniejszych europejskich ekspertów w dziedzinie cyberprzestępczości. Prof. Silva zgodził się odwiedzać nas, by wygaszać specjalnie dla studentów WSEPiNM wykłady na temat cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości.


  Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
  Zbigniew Kotarski

  Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

  Przedmiotowy kurs będzie obejmował następujące bloki tematyczne:

  Cz.I. w dn. 19.04.2020

  • System ochrony informacji niejawnych RP 
  • RODO (przewidziana jest cząstkowa praca zaliczeniowa
  • Kancelaria tajna, postępowania sprawdzające)
  • Ew, Cz. II w dn. 17.05.2020
  • Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
  • Kurs-przedmiot na ostatniej godzinie zakończy się egzaminem - test

  Logistyka w sytuacjach kryzysowych
  Waldemar Wódkowski

  Logistyka w sytuacjach kryzysowych

  •Pojęcie zabezpieczenia logistycznego: aspekty teoretyczne logistyki; zadania i sposoby zabezpieczeń logistycznych.
  •Sytuacja kryzysowa i system zarządzania kryzysowego jako proces.
  •Terenowa infrastruktura logistyczna: struktura zarządzania kryzysowego w Polsce; rezerwy państwowe.
  •Zabezpieczenie logistyczne w rejonach zagrożeń: proces podejmowania decyzji; misje i cele; zadania zabezpieczenia logistycznego. Potrzeby ludności w sytuacji kryzysowej.
  •Organizacja zabezpieczenia logistycznego: sposoby zabezpieczenia logistycznego w rejonach zagrożeń; procedury działań logistycznych.
  •Zadania logistyczne realizowane na rzecz ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych.
  •Organizacja zabezpieczenia logistycznego ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych.
  •Organizacja pomocy medycznej dla ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych.
  •Świadczenia kraju na rzecz działań logistycznych w czasie zagrożeń: podstawy prawne działań; świadczenia osobiste i rzeczowe.
  •Wykorzystanie wojska w sytuacjach kryzysowych: system obrony terytorialnej; wykorzystanie pododdziałów wojskowych.
  •Zadania grup logistycznych (ZZK) w procesie zarządzania kryzysowego.
  Udział kierowników grup logistycznych w wypracowaniu zamiaru szefa zespołu zarządzania kryzysowego na prowadzenie operacji kryzysowej.

  Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
  Marcin Sabat

  Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni

  Podczas kursu student zostanie zapoznany z podstawowymi zagadnieniami i definicjami dotyczącymi bezpieczeństwa w sferze publicznej.

  W trakcie kursu przewidziane są case study oraz quizy.