Materiały dot. konferencji naukowych WSEPiNM

Konferencje Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa

 

PROGRAM

międzynarodowej konferencji naukowej pt.:

 

„Formacje policyjne w Polsce na tle europejskich służb powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego”

 

Kielce, 30 maja 2022 r.

Audytorium nr II Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

 

/9.00/ Powitanie gości i referentów

 

Panel I – Policja Państwowa w latach 1919–1939

/9.30/ Grażyna Szkonter (Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”) – Jakim policjant być powinien – etos policjanta II RP.

/9.45/ dr Dariusz Buras (WSEPiNM) –Wykorzystanie kryminalistyki w pracy śledczej Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej.

/10.00/dr Seweryn Pieniążek(IPN Rzeszów) –Jak wyglądała praca policjanta (strażnika) miejskiego w okresie międzywojennym na przykładzie miasta Przeworska.

/10.15/Jarosław Olbrychowski (Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939”)– Zapomniani generałowie Policji Państwowej, Maleszewski, Żółtaszek, Wardęski.

/10.30/ Tomasz Świerczyński (WSEPiNM) –Nadkomisarz Michał Olendzki – zapomniany policjant Defensywy z Kresów Północno-Wschodniej RP.

/10.45/Michał Chlipała (Katedra Historii Medycyny UJ)– Wzmocnienie Policji Państwowej w 1939 r. w świetle policyjnych instrukcji.

 

/11.00–11.15/ Dyskusja

/11.15–11.30/ Przerwa kawowa

Panel II –Formacje policyjne w okresie II wojny światowej na okupowanych ziemiach polskich

/11.30 /dr hab. Waldemar Grabowski (BBH IPN)– Aby pamięć o Nich nie zginęła… Możliwości odtworzenia obsady personalnej Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa na kresach II Rzeczypospolitej w oparciu o istniejące materiały archiwalne

/11.45/ dr Piotr Olechowski (BBH IPN)–Procesy karne byłych policjantów II RP w czasie pierwszej okupacji radzieckiej 1939–1941 na dawnym pograniczu polsko-rumuńsko-węgierskim

/12.00/Piotr Rogowski, Ewa Wójcicka (Archiwum IPN w Warszawie)– Analiza akt funkcjonariuszy PolnischePolizei oraz ocena ich przydatności na podstawie akt po Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce

/12.15/dr Tomasz Domański (IPN Kielce) –Na posterunku w Chotczy. Zadania policji granatowej w świetle księgi stacyjnej

 

/12.30–12.45/Dyskusja

/12.45–13.15/ Przerwa obiadowa

 

 

Panel III– Organy policyjne w kraju zdominowanym przez komunistów. Milicja Obywatelska i jej poszczególne formacje w latach 1945–1990

/13.15/ dr Piotr Hac (Akademia Stuki Wojennej) –Współdziałanie Milicji Obywatelskiej z siłami Zbrojnymi PRL – postawy prawne, obszary wspólnych przedsięwzięć, zasady prowadzenia działań

/13.30/ Konrad Majchrzyk (doktorant,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)– Komenda Wojewódzka MO w Lublinie w optyce KW PZPR. Wybrane problemy

/13.45/Damian Marculewicz(doktorant, Uniwersytet w Białymstoku)– Nadużycia funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w świetle skarg mieszkańców powiatu sokólskiego w latach 1946-1947

/14.00/Łukasz Zaroda (student UJ)– Wybrane działania aparatu bezpieczeństwa wobec byłych policjantów w latach 1945-1956 na przykładzie województwa krakowskiego.

/14.15/Michał Siwiec-Cielebon(Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej) – ppor. Piotr Siuta „Lop”. Od Policji Państwowej do Milicji Obywatelskiej – wierny żołnierz i policjant Niepodległej Rzeczypospolitej

/14.30/dr Waldemar Cisowski (WSEPiNM) –Zwalczanie prostytucji przez służbę prewencyjną i kryminalną Milicji Obywatelskiej

/14.45/dr Dariusz Palacz (WSEPiNM) – „Błękitni Kielce” resortowy klubów sportowy. Rola i znaczenie w systemie społecznym

/15.00/dr Marzena Grosicka (IPN Kielce) –„W służbie propagandy”. Przemiany społeczno-polityczne w Polsce na łamach czasopisma „Służba MO” w latach 1980–1989.

/15.15/ dyskusja

/15.30-15.45/ przerwa kawowa

 

Panel IV Policja w latach 1990–2020

/15.45/dr Bogdan Jaworski (Uniwersytet Rzeszowski) –Dekoncentracja rzeczowa w Policji – potrzeba chwili czy trend zmian?

/16.00/dr Adam Pietrzkiewicz (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) –30 lat International Police Association – Miedzynarodowe Stowarzyszenie Policji w Polsce.

/16.15/Maciej Klesyk (WSEPiNM) – Przekrój historyczny przestępczości narkotykowej na terenie województwa świętokrzyskiego w oparciu o wyniki organów ścigania.

 

/16.30/Dyskusja

/16.45/ Podsumowanie części stacjonarnej obrad

 

 

 

 

Panel VI – ON-LINE

 

/17.00/dr Jacek Pawłowski (KWP w Bydgoszczy) –Reakcja Policji Państwowej na wystąpienia społeczne w okresie dwudziestolecia międzywojennego – zarys problematyki.

/17.15/Paweł Zawada(KPP w Sępólnie Krajeńskim) –Policjanci Policji Państwowej województwa pomorskiego – ofiary zbrodni pomorskiej 1939 r.

/17.30/Waldemar Chrobak(Uniwersytet Rzeszowski) –Obchody święta pracy 1 maja 1939 r. w świetle raportów policyjnych oraz wybranych tytułów prasowych

/17.45/Jerzy Bukała (WSEPiNM) –W służbie okupanta czy w służbie narodowi? – cienka granica historycznej oceny na bazie działalności Granatowej Policji w Generalnym Gubernatorstwie dystrykt radomski

/18.00/Krzysztof Pięciak (IPN Kraków) –Bandytyzm w Małopolsce w latach II wojny światowej i jego zwalczanie przez konspirację

18.15/dr Paweł Glugla (badacz niezależny) –Operacja „Lato-79”. Rola i zadania MO, NOMO, ORMO, ROMO, ZOMO w świetle dokumentów KGMO

/18.30/Kamil Małyszko (Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie) –Praktyczna działalność MO na przykładzie czynności śledczych zrealizowanych w trakcie dochodzenia dotyczącego buntu osadzonych w Zakładzie Karnym w Kamińsku

/18.45/Dyskusja

/19.00/ zakończeniei podsumowanie konferencji

 

 

 


Termin konferencji:30 maja2022r.

 

Organizatorzy:Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w KielcachWspółorganizator:Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy

 

Miejsce:Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul.Jagiellońska 109 A, 25–734 Kielce

 

Przewodniczący konferencji:

•         Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach - dr Dorota Koczwańska-Kalita

•         Dziekan Wydziału Prawa i BezpieczeństwaWSEPiNM – dr Waldemar Cisowski

•         Prorektor ds. Nauki i Pracy Metodologicznej Winnickiego Instytutu Kooperatywnego – dr Ludmiła Dybczuk

 

Sekretarze konferencji:

dr Dariusz Palacz, tel.600 361495,darek.palacz@wp.pl

drMarzena Grosicka, tel. 41 340 50 67,marzena.grosicka@ipn.gov.pl

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Organizatorzy zapewniają publikację książki będącej efektem konferencji, która ukaże się drukiem. W związku z tym, prosimy by teksty w języku polskim,uzupełnione o rezultaty dyskusji,przekazywać do sekretarzydo 30czerwca2022 r. Teksty dostarczone po tym terminie nie będą mogły zostać zamieszczone w publikacji książkowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń oraz tekstów przesłanych do druku.


 

 

Szanowni Państwo,

 

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa
i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w:

międzynarodowej konferencji naukowej pt.:

 

Formacje policyjne w Polsce na tle europejskich służb powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przestrzeni ostatnich 100 lat

 

Kielce, 31 maja 2021 r.

Audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

 

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz europejskich organów policji. Zgodnie z założeniami organizatorów głównym przedmiotem wystąpień będzie analiza i poszerzenie wiedzy o organach porządku publicznego, współpracy z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, obowiązującym systemach prawnych oraz zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania ustroju komunistycznego, a także prezentacja indywidualnych postaw przedstawicieli organów siłowych PRL-u, również w aspektach regionalnych. Ponadto charakterystyka istniejącego dorobku naukowego oraz wskazanie, czy też zweryfikowanie, dostępnych źródeł dotyczących zależności organów policyjnych od prawno-ustrojowego modelu państwa oraz ideologizacji funkcjonariuszy służb policyjnych. Ważne znaczenie będzie miało także ukazanie wykorzystywania organów policyjnych do eliminowania z życia publicznego jednostek oraz organizacji sprzeciwiających się narzucaniu społeczeństwu niedemokratycznych rozwiązań ustrojowych. Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki.

Wyrażamy nadzieję, że problematyka będąca przedmiotem konferencji, spotka się
z Państwa zainteresowaniem.

 

Obszary tematyczne:

 

 • Policja Państwowa (dalej PP) w latach 1919–1939
 • System przygotowania zawodowego oraz szkoleń w PP
 • Pochodzenie społeczne i narodowościowe funkcjonariuszy PP
 • Sylwetki funkcjonariuszy PP szczególnie zasłużonych dla tej formacji
 • Rola PP w kształtowaniu nowego państwa oraz zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • Funkcjonariusze PP jako ofiary zbrodni stalinowskich
 • Represje wobec funkcjonariuszy PP oraz ich rodzin w czasach Polski Ludowej i PRL.
 • Stan bezpieczeństwa obywateli oraz poziom zaufania do działań PP
 •  
 • Formacje policyjne w okresie II wojny światowej na okupowanych ziemiach polskich
 • Polacy w służbach mundurowych innych państw – Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa „Policja Granatowa”, „Policja Kryminalna”
 • Pomiędzy „kolaboracją”, a służbą społeczeństwu
 • Udział „granatowych” funkcjonariuszy w konspiracyjnych strukturach państwa podziemnego oraz innych formacjach partyzanckich
 • Skala sprzeniewierzenia się etosowi funkcjonariusza PP (przestępczość pospolita, świadome wysługiwanie się okupantowi, udział w eksterminacji społeczeństwa)
 • „Policja Granatowa” w powojennej propagandzie
 • Państwowy Korpus Bezpieczeństwa w latach 1939–1945. Struktury, ludzie, zadania

 

 • Organy policyjne w kraju zdominowanym przez komunistów. Milicja Obywatelska i jej poszczególne formacje w latach 1945–1990
 • Analiza aktów prawnych konstytuujących funkcjonowanie MO
 • System przygotowania zawodowego oraz szkoleń w Milicji Obywatelskiej
 • Indoktrynacja polityczna w szeregach MO w czasach Polski Ludowej oraz PRL-u, cele, zadania, formy, efekty, skutki
 • Skład, pochodzenie społeczne, organizacyjne funkcjonariuszy MO
 • MO, ORMO, ZOMO – formacje służące społeczeństwu, czy sprawującym władzę?
 • Studium przypadku wybranych spraw mających szczególne znaczenie dla budowania wizerunku MO w oczach społeczeństwa,
 • Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej
 •  
 • Policja w latach 1990–2020
 • Praca czy służba – aspekty prawne funkcjonowania Policji
 • Wyposażenie oraz wykorzystywanie nowych technologii przez Policję
 • Zmiany taktyki i techniki zwalczania przestępczości
 • Od dowódcy do menadżera, zmiany w sposobie kierowania jednostką Policji
 • Stan bezpieczeństwa obywateli oraz poziom zaufania do działań Policji
 • Społeczna pozasłużbowa aktywność funkcjonariuszy Policji w przedmiotowym okresie badawczym.
 • International Police Association (IPA) Polska
 • NSZZ Policji, aspekty prawno-społeczne
 •  
 • Zagadnienia dla prelegentów zagranicznych
 • Transformacja organów policyjnych w poszczególnych państwach europejskich
 • Prawno-ustrojowe modele funkcjonowania organów policyjnych w wybranym państwie
 • Ideologizacja oraz indoktrynacja polityczna organów policyjnych
 • Wykorzystywanie funkcjonariuszy do zwalczania społeczeństwa oraz dysydentów kontestujących niedemokratyczne zachowania władz danego państwa
 • Funkcjonariusze organów policyjnych jako ofiary władz komunistycznych
 • Problemy rozliczeń w formacjach policyjnych w okresach transformacji prawno-ustrojowej

 

Termin konferencji: 31 maja 2021 r.

W zależności od liczby nadesłanych zgłoszeń, istnieje możliwość zorganizowania dwudniowej konferencji tj. 31 maja– 1 czerwca 2021 r.

 

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Współorganizator: Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce

Przewodniczący konferencji:

Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach - dr Dorota Koczwańska-Kalita

Prorektor WSEP i NM w Kielcach – dr Krzysztof Wątorek

Rektor Winnickiego Kooperatywnego Instytutu – dr Wiera Drabowska

 

Sekretarze konferencji:

dr Dariusz Palacz, tel. 600 361 495, darek.palacz@wp.pl

dr Marzena Grosicka, tel. 41 340 50 67, marzena.grosicka@ipn.gov.pl

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Zgłoszenia wraz z podaniem tematu wystąpienia i abstraktem prosimy nadsyłać na adres: Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109 A, 25–734 Kielce, Tel.  /0-41/ 345 13 13 darek.palacz@wp.pl

marzena.grosicka@ipn.gov.pl

 

Termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tytułu referatu i abstraktem upływa 28 lutego 2021 r.

Organizatorzy zapewniają publikację książki będącej efektem konferencji, która ukaże się drukiem. W związku z tym, prosimy by teksty w języku polskim, uzupełnione o rezultaty dyskusji, przekazywać do sekretarzy do 30 lipca 2021 r. Teksty dostarczone po tym terminie nie będą mogły zostać zamieszczone w publikacji książkowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń oraz tekstów przesłanych do druku.